วิศวกรผู้ตรวจสอบโรงงาน

นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า

พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือนต.ค.นี้ ถือเป็นโอกาสของผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาโยธา , เครื่องกล , ไฟฟ้า  , อุตสาหการ , สิ่งแวดล้อม และเคมี ประมาณ 1 แสนคน เนื่องจากตามพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่เปิดโอกาสให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนมาตรวจสอบโรงงานหรือ

เครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เบื้องต้นทางสภาวิศวกรมีข้อเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ผ่อนปรนให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรไม่ต้องไปสอบใบอนุญาตรับรองกับกระทรวงอุตสาหกรรมอีกรอบ เพราะพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ปลายเดือนต.ค.นี้แล้ว

ทั้งนี้หากต้องมีการสอบก็อาจไม่สามารถเตรียมผู้ตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรได้ทัน และที่สำคัญผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรก็มีมาตรฐานในระดับสูงอยู่แล้ว โดยพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้นั้น มีผลต่อวิชาชีพวิศวกรรรม และสภาวิศวกรจะมีบทบาทอย่างมากที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ดูแลและให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ และต้องไม่ถูกพักใช้ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร

โดยผู้ตรวจสอบเอกชนเหล่านี้ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ดังนั้นสภาวิศวกรจึงมีข้อเสนอขอผ่อนปรนเรื่องใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว และให้ทันต่อการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้ในปลายปีนี้